Simon Borg Olivier, Yoga Synergy for the modern body

***** ENGLISH VERSION BELOW******
Yoga Synergy za modernega človeka- Simon Borg- Olivier v Ljubljani
6- dnevni dogodek bo potekal od petka, 1.9.2023 do srede 6.9.2023. Sestavljen je iz dveh delov:
• 3 – dnevna vikend delavnica: YOGA SYNERGY ZA MODERNEGA ČLOVEKA, od petka, 1.9.2023 (od 16.00 do 19.00), do nedelje 3.9.2023 (sob, ned: od 9.00 do 12.00 in od 14.00 do 17.00)
• 3 – dnevna poglobljena delavnica: YOGA SYNERGY ZA MODERNEGA ČLOVEKA, od ponedeljka 4.9. 2023, do srede 6.9.2023 (od 9.00- 12.00 in od 14.00 do 17.00 vsak dan)
VSEBINA DOGODKA:
Teme, ki jih bomo obravnavali v sklopu vsakodnevnih 6-urnih delavnic so: meditacija, pranajama, filozofija in osnove joge, anatomija, uporaba band, zdrava in gibljiva hrbtenica, aktivacija sklepov. Teme nam bo Simon predstavil v medsebojnem odnosu, prek predavanj in praktičnega dela v obliki delavnic, ki bodo vsebinsko potekale tudi glede na potrebe prisotnih. Dogodek bo potekal v angleščini, na voljo bo nekdo, ki bo lahko prevedel morebitna vprašanja/ nerazumljivosti.
URNIK:
VIKEND (Petek, 1.9.2023 – Nedelja 3.9.3023):
– Petek (1.9.) : Uvodna delavnica/praksa od 16.00 do 19.00
– Sobota in Nedelja (2.9. -3.9.) : Jutranja delavnica/praksa od 9.00 do 12.00 in popoldanska delavnica/praksa od 14.00 do 17.00. Vmes 2 uri čas za kosilo, druženje, sprehod
PONEDELJEK, TOREK, SREDA (4.9.2023- 6.9.2023)
Jutranja delavnica/praksa od 9.00 do 12.00 in popoldanska delavnica/praksa od 14.00 do 17.00. Vmes 2 uri čas za kosilo, druženje, sprehod … Udeleženci prinesejo svoj joga mat, flaško za vodo, deke, blazine.
Toplo priporočamo prisotnost na celotnem dogodku; prvi del bo služil kot uvod, drugi nadaljevanje.
Če ste izkušen praktikant Yoga Synergy metode, in boste brez težav sledili poglobljenemu delu dogodka, se lahko prijavite samo na drugi del dogodka. Obstaja tudi možnost prijave za posamezne dni (npr. prva dva dni, do torka 5/9).
Prijave in info na: ana.bizjanbem@gmail.com
LOKACIJA:
Dogodek bo potekal v centru Ljubljane v Športnem društvu Tabor, Tabor 13, 1000 Ljubljana. Parkirišča v okolici/ garaža (Komenskega, Taborski Dvor)
Dogodek je še posebej primeren za učitelje joge, ki želijo aplicirati različna znanja o poučevanju, gibalnih vzorcih, kombinaciji pranajam in v svojo prakso, in za resne praktikante.
CENA:
• Early bird, do nedelje, 25.6.2023: 270 € vikend / 500 € celoten dogodek
• Redna cena, do nedelje, 30.7.2023: 330 € vikend / 600 € celoten dogodek
• Zadnja cena, do dogodka, 1.9.2023: 380€ vikend/ 700 € celoten dogodek
Člani joga združenja lahko uveljavijo 25% popust na ceno dogodka‼️ Ne vračamo vrednosti vstopnic.
Več o vsebini ⤵️
• SIMON BORG-OLIVIER
Simon Borg-Olivier, MSc BAppSc (Fizioterapija) APAM c-IAYT, ima za seboj že 50 let prakse tradicionalnih oblik telesnih drž, gibanja, dihanja in nadzora nad umom. Poučuje že 40 let in je registrirani fizioterapevt že 25 let.
Simon dela kot raziskovalni znanstvenik in predavatelj na univerzi. Redno ga vabijo, da poučuje o življenjskem slogu, drži telesa, gibanju, dihanju in meditaciji na konferencah, festivalih ter intenzivnih izobraževalnih tečajih za učitelje po svetu od leta 1990 dalje.
Je tudi so-direktor YogaSynergy, ene najstarejših in najbolj spoštovanih šol joge v Avstraliji, ki temelji na globokem razumevanju sodobne medicinske znanosti in tradicionalnih oblik vadbe ter terapije iz celega sveta.
Simon se je izobraževal pri priznanih tradicionalnih mojstrih iz Tibeta, Japonske, Indije in Kitajske. Skupaj s svojo poslovno partnerko in kolegico fizioterapevtko Bianco Machliss je so-avtor mnogih knjig in znanstvenih člankov, med drugim tudi knjige “Applied Anatomy and Physiology of Yoga”, ki je učbenik za dva tečaja, ki ju poučujeta na RMIT univerzi v Melbournu, Avstralija.
Trenutno Simon izvaja intenzivne tečaje usposabljanja v Indiji, na Baliju, v Evropi in Avstraliji. Prav tako poučuje številne spletne tečaje o uporabi drže, gibanja in dihanja za kondicijo, notranje zdravje, blagostanje in dolgoživost.
• YOGA SYNERGY:
Yoga Synergy je celovita metoda za prakso in poučevanje tradicionalne joge za sodobno telo. Čim več vadimo jogo, tem bolj se prebujamo in smo sposobni voditi druge pri tem procesu uresničevanja naše neverjetne človeške vitalnosti. Praksa je ključna, pri Yoga Synergy pa uporabljamo metode, ki omogočajo varno, odzivno, dinamično, meditativno in zabavno vadbo. – Simon Borg-Olivier
• MODERNI ČLOVEK:
Izraz moderni človek se nanaša na posameznika, ki živi v sodobnem svetu, ki ga zaznamujejo sodobni načini življenja, tehnološki napredki ter izzivi in zahteve sodobne družbe. Moderni človek je nekdo, ki je izpostavljen sedečemu načinu življenja, dolgotrajnemu sedenju, slabim držam, stresu in različnim zdravstvenim težavam, ki izhajajo iz teh dejavnikov.
Simon poudarja pomembnost prilagajanja tradicionalnih praks, kot je joga, potrebam in zahtevam sodobnega telesa, kar pomaga posameznikom ohranjati optimalno telesno in duševno počutje v sodobnem svetu. Spodbuja vključevanje praks, ki naslavljajo specifične izzive, s katerimi se soočajo moderni ljudje, na primer vključevanje tehnik gibanja, dihanja in meditacije v vsakodnevne rutine, da bi uravnotežili negativne vplive sedečega načina življenja in stresa.
*******ENGLISH VERSION********
Yoga Synergy for a Modern Body- Simon Borg-Olivier In Ljubljana
This 6-day event will take place from Friday, September 1st, 2023, until Wednesday, September 6th, 2023. It consists of two parts:
• 3-day weekend workshop: YOGA SYNERGY FOR THE MODERN BODY, from Friday,
September 1st, 2023 (from 4:00 pm to 7:00 pm) until Sunday, September 3rd, 2023 (Sat, Sun: from 9:00 am to 12:00 pm and from 2:00 pm to 5:00 pm)
• 3-day in-depth workshop: YOGA SYNERGY FOR THE MODERN BODY, on the following
days, from Monday, September 4th, 2023, until Wednesday, September 6th, 2023 (from 9:00 am to 12:00 pm and from 2:00 pm to 5:00 pm each day)
LOCATION:
The event will take place in the center of Ljubljana at Športno društvo Tabor, Tabor 13, 1000 – street parking/garage available
EVENT TOPICS:
The themes that will be covered during the daily 6-hour workshops include: Meditation, pranayama, philosophy and fundamentals of yoga, anatomy, use of bandhas (co-activation points), healthy and flexible spine, joint activation,… etc. Simon will present these topics through lectures and practical work in the form of workshops that will also be tailored to the needs of the participants. The event will be conducted in English, and someone will be available to translate any specific or unclear information, the best they can.
SCHEDULE:
WEEKEND (Friday, September 1st, 2023 – Sunday, September 3rd, 3023):
– Friday (9/1): Introduction workshop/practice from 4:00 pm to 7:00 pm
– Saturday and Sunday (9/2-9/3): Morning workshop/practice from 9:00 am to 12:00 pm and afternoon workshop/practice from 2:00 pm to 5:00 pm. 2-hours break in between for lunch and socializing
Monday, Tuesday, Wednesday (9/4/2023-9/6/2023):
-Morning workshop/practice from 9:00 am to 12:00 pm and afternoon workshop/practice from 2:00 pm to 5:00 pm. 2-hours break in between for lunch and socializing.
Participants should bring their own yoga mats, water bottles, blankets, cushions, etc. We recommend a full attendance of the event; the first part will be introductory, second will be more in-depth.
If you have experience of the Yoga Synergy method and can easily follow the practice, you can register for the second part of the event only. There is also options to attend on separate days (example: first two days, until Tuesday 5/9).
Registrations and info write to: ana.bizjanbem@gmail.com
The event is especially tailored for yoga teachers that wish to apply various teaching techniques, movement patterns, pranayama combinations into their own practice, and for advanced practitioners.
PRICE:
• Early bird, until Sunday, June 25th, 2023: €270 weekend / €500 whole event
• Regular price, until Sunday, July 30th, 2023: €330 weekend / €600 whole event
• Last-minute price, until the day of the event: €380 weekend / €700 whole event
More about the event content ⤵️
• SIMON BORG-OLIVIER:
Simon Borg-Olivier, MSc BAppSc (Physiotherapy) APAM c-IAYT, has been practicing traditional forms of posture, movement, breathing, and mental control for 50 years. He has been teaching for 40 years and has been a registered physiotherapist for 25 years.
Simon works as a research scientist and a University lecturer. He has been regularly invited to teach about lifestyle, posture, movement, breathing, and meditation at conferences, festivals, and intensive teacher training courses internationally since 1990.
He is also co-director of YogaSynergy, one of Australia’s oldest and most respected yoga schools, which has a style based on a deep understanding of modern medical science and traditional forms of exercise and therapy from all over the world.
Simon has studied with great traditional masters from Tibet, Japan, India, and China. Along with his business partner and fellow physiotherapist, Bianca Machliss, Simon has co-authored many books and scientific articles including ‘Applied Anatomy and Physiology of Yoga’, which is the textbook for two courses they teach at RMIT University in Melbourne, Australia.
Currently, Simon conducts intensive training courses in India, Bali, Europe, and Australia. He also teaches many online courses on the applications of posture, movement, and breathing for fitness, internal health, wellbeing, and longevity.
• YOGA SYNERGY:
Yoga Synergy is a comprehensive method for practicing and teaching traditional yoga for the modern body. The more we practice yoga, the more we awaken and are able to guide others in this process of realizing our incredible human vitality. Practice is the key, and at Yoga Synergy we use methods to make the practice safe, responsive, dynamic, meditative, and fun. – Simon Borg-Olivier
• THE MODERN HUMAN:
The term modern human refers to an individual living in today’s world, influenced by modern lifestyles, technological advancements, and the challenges and demands of contemporary society. A modern human is someone who may be exposed to sedentary lifestyles, prolonged sitting, poor posture, stress, and various health issues resulting from these factors.
Simon emphasizes the importance of adapting traditional practices like yoga to suit the needs and requirements of the modern body, helping individuals maintain optimal physical and mental well-being in the modern world. He encourages integrating practices that address the specific challenges faced by modern humans, such as incorporating movement, breathing, and meditation techniques into daily routines to counterbalance the negative impacts of sedentary behavior and stress.
Deli naprej ...
Robert Hönn
Robert Hönn

Praksa joge je stalnica njegovega vsakdanjika od leta 1996, ko se je z njo srečal kot obliko rehabilitacije po poškodbi ramena. Skozi leta jo je spoznaval skozi različne šole in tradicije in s časom oblikoval svoj pristop k praksi.

Objav: 217